top of page

KHU PHÁP LÝ

Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web

1.   Dịch vụ

SLK KOREA ("SLK") cung cấp cho bạn khả năng sử dụng các dịch vụ sau "skinlikekoreans.com" ("Dịch vụ") *:

a) Đơn đặt hàng của tôi: Theo dõi việc vận chuyển đơn đặt hàng của bạn, thay đổi hoặc trả lại các mặt hàng không dành cho bạn và xem lịch sử đơn đặt hàng của bạn.

b) Tài khoản SLK của tôi: Lưu các mục bạn muốn và xem tính khả dụng của chúng.

c) Ví của tôi:  Chọn phương thức hoàn tiền đơn giản và nhanh nhất cho các mặt hàng bạn muốn trả lại Sử dụng tín dụng ảo cho các đơn đặt hàng sắp tới của bạn.

d) Bản tin: Lưu các tìm kiếm của bạn trong khi mua sắm và cập nhật các mặt hàng mới mà bạn quan tâm nhất.

e) Dữ liệu của tôi: Quản lý dữ liệu đăng ký của bạn.

f) Địa chỉ của tôi: Lưu hoặc thay đổi địa chỉ của bạn để luôn có trong tay và hoàn tất việc mua hàng của bạn nhanh hơn.

g) Giỏ hàng của tôi: Lưu hoặc thay đổi thông tin thẻ của bạn và hoàn thành đơn đặt hàng của bạn nhanh hơn và luôn an toàn.

2. Đăng ký

2.1

Nếu bạn muốn sử dụng Dịch vụ, bạn phải là người dùng trưởng thành, hãy đăng ký trên yoox.com bằng cách tạo Tài khoản SLK của tôi và chấp nhận các điều khoản và điều kiện này để sử dụng Dịch vụ ("Điều khoản"). Đăng ký là miễn phí.  Để tạo tài khoản My SLK, bạn cần điền vào mẫu đăng ký bằng cách nhập các thông tin cần thiết và đảm bảo với SLK rằng thông tin được cung cấp trong quá trình đăng ký là đầy đủ, chính xác và trung thực. Đặc biệt, liên quan đến việc tải lên các hình ảnh chụp (“Ảnh”), bạn tuyên bố rõ ràng rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hợp pháp và độc quyền của tất cả các bản quyền liên quan đến những hình ảnh này. SLK sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về ảnh của các bên thứ ba do bạn tải lên dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để xác nhận đăng ký của bạn. Chúng tôi nhắc bạn rằng bằng chứng xác thực để truy cập vào tài khoản My SLK của bạn phải được sử dụng riêng cho bạn và chúng không thể được chuyển giao cho bên thứ ba. Theo các giới hạn pháp lý, SLK không thể chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào trong trường hợp truy cập trái phép vào tài khoản My SLK của bạn bởi các bên thứ ba. Bạn được yêu cầu giữ bí mật thông tin đăng nhập của mình và thông báo ngay cho SLK nếu bạn nghi ngờ rằng đã có sự truy cập trái phép vào tài khoản My SLK của bạn hoặc nếu mật khẩu của bạn bị vi phạm.

2,2
Để cung cấp một số Dịch vụ, có thể cần sử dụng các kênh liên lạc điện tử (chẳng hạn như e-mail, SMS hoặc điện thoại). Nếu bạn muốn sử dụng các dịch vụ cụ thể này, bạn sẽ được yêu cầu đồng ý để được YOOX liên hệ về các thông tin liên quan bằng SMS, email hoặc kênh liên lạc khác.

2.3
Chúng tôi cũng yêu cầu bạn tham khảo, nếu bạn chưa làm như vậy, Điều khoản Sử dụng Chung của chúng tôi tạo thành một phần không thể tách rời của các Điều khoản này. Đối với bất kỳ thông tin pháp lý nào khác, hãy tham khảo Điều khoản chung về Bán hàng, Chính sách Hoàn trả và Chính sách Bảo mật của skinlikekoreans.com. Trong phần Quyền rút tiền, bạn có thể tìm hiểu về các phương pháp sử dụng Ví của tôi cụ thể.

3. Thời hạn và rút tiền

3.1
Việc đăng ký với Dịch vụ sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm bạn nhận được email xác nhận và trong toàn bộ thời gian bạn sử dụng Dịch vụ.

3.2
Bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể hủy đăng ký Dịch vụ của mình bằng cách gửi yêu cầu đến Dịch vụ khách hàng của chúng tôi và chọn "quyền riêng tư" hoặc bằng cách gọi đến số # điện thoại. Trong trường hợp bạn thực hiện quyền rút tiền, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để xác nhận việc hủy bỏ Dịch vụ.

3,3
SLK có quyền hủy đăng ký của bạn với Dịch vụ trong trường hợp vi phạm các quy định có trong các Điều khoản này hoặc trong trường hợp dữ liệu được cung cấp không đầy đủ, trung thực hoặc chính xác, mà không ảnh hưởng đến quyền được bồi thường thiệt hại phải chịu. SLK cũng có quyền tạm thời đình chỉ, mà không cần thông báo trước, việc cung cấp Dịch vụ, trong thời gian cần thiết và / hoặc thích hợp, để thực hiện tất cả các can thiệp kỹ thuật cần thiết để cải thiện chất lượng của Dịch vụ. SLK có thể, bất cứ lúc nào, làm gián đoạn việc cung cấp Dịch vụ vì lý do bảo mật.

 

4. Cảnh báo về Dịch vụ

SLK sẽ cố gắng hết sức để cung cấp dịch vụ chính xác. Không ảnh hưởng đến các giới hạn pháp lý, Dịch vụ được cung cấp miễn phí "NGUYÊN TRẠNG". SLK không cung cấp bất kỳ đảm bảo nào, chẳng hạn nhưng không giới hạn, liên quan đến chất lượng, hoạt động tốt, không bị gián đoạn hoặc tính phù hợp của Dịch vụ đối với một kết thúc hoặc một kết quả cụ thể do người dùng đặt ra.

 

5. Chỉnh lưu và cập nhật

Các Điều khoản hiện tại có thể được sửa đổi theo thời gian để xem xét các thay đổi quy định có thể xảy ra. Các Điều khoản mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được công bố trên yoox.com Bạn được yêu cầu thường xuyên truy cập vào phần này để kiểm tra việc xuất bản Chính sách Bảo mật mới nhất và được cập nhật.

* Tính khả dụng của Dịch vụ có thể khác nhau tùy theo quốc gia hoặc khu vực. Xác minh tài khoản My SLK của bạn để xem những Dịch vụ nào khả dụng

Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung

1.   Các Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung sau đây chi phối việc bán các sản phẩm trên trang web của chúng tôi  www.skinlikekoreans.com  (“Trang web”). Các sản phẩm được mua trên Trang web được bán bởi SLK KOREA ("Nhà cung cấp").

Bất kỳ câu hỏi nào nên được gửi đến của chúng tôi  Chăm sóc khách hàng  Dịch vụ.  Để được hỗ trợ thêm, vui lòng truy cập  Chăm sóc khách hàng  khu vực, nơi bạn sẽ tìm thấy thông tin về mua hàng, giao hàng, hoàn tiền và trả lại các sản phẩm đã mua trên Trang web.

Đối với bất kỳ thông tin pháp lý nào khác, vui lòng truy cập các phần sau của Trang web:  Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Chung ,  Chính sách bảo mật    Chính sách hoàn trả .

1. Chính sách kinh doanh của chúng tôi
1.1
 
Nhà cung cấp cung cấp các dịch vụ kinh doanh thương mại điện tử dành riêng cho người dùng trưởng thành của Trang web từ mười tám (18) tuổi trở lên (“Người dùng” hoặc “bạn”) cho mục đích sử dụng cá nhân và không bán lại.
1,2
 
Nhà cung cấp có quyền không chấp nhận các đề xuất đặt hàng vì bất kỳ lý do nào hoặc không, bao gồm nhưng không giới hạn các đề xuất đặt hàng không tuân thủ chính sách kinh doanh của Nhà cung cấp, chẳng hạn như các đề xuất đặt hàng mà có báo cáo hoặc nghi ngờ hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp. Trong những trường hợp như vậy, Nhà bán hàng sẽ thông báo cho Người dùng bằng văn bản rằng đề xuất đặt hàng chưa được chấp nhận.

Các đề xuất đặt hàng được truyền đến Nhà bán hàng và lợi nhuận do người dùng thực hiện cũng phải phù hợp với nhu cầu thông thường của người tiêu dùng. Nhà bán hàng theo dõi số lượng đơn hàng đề xuất và trả hàng.

1,3
Các Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung này chỉ điều chỉnh việc Người dùng của Trang web truyền tải và Nhà cung cấp chấp nhận các đề xuất đặt hàng liên quan đến các sản phẩm trên Trang web.

1,4
Các Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung không áp dụng cho việc cung cấp dịch vụ hoặc bán sản phẩm của các bên thứ ba có liên kết, biểu ngữ hoặc các kết nối siêu văn bản khác được đăng trên Trang web. Trước khi đặt hàng và / hoặc mua sản phẩm và / hoặc dịch vụ từ bên thứ ba, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các điều khoản và điều kiện tương ứng và các chính sách hiện hành khác của họ. Trong mọi trường hợp, Nhà bán hàng sẽ không bị coi là chịu trách nhiệm pháp lý đối với các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp hoặc đối với các giao dịch thương mại điện tử do Người dùng thực hiện với bên thứ ba.

 

2.  Đặt hàng
2.1
Để mua một hoặc nhiều sản phẩm trên Trang web, đơn đặt hàng của bạn sẽ được gửi điện tử đến Nhà bán hàng, theo các hướng dẫn hiện hành. Sau đó, bạn sẽ nhận được e-mail từ Nhà cung cấp xác nhận đã nhận được đề xuất đặt hàng của bạn. Email này là sự xác nhận rằng Nhà cung cấp đã nhận được đề xuất đặt hàng của bạn và không xác nhận việc chấp nhận đề xuất đó.

2,2
Trước khi gửi đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi yêu cầu bạn đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung này và
  Chính sách hoàn trả .  Chúng tôi cũng khuyên bạn nên in một bản sao bằng cách sử dụng tùy chọn in và giữ nó trong hồ sơ của bạn.

Trước khi gửi đề xuất đặt hàng của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn:

  • bản tóm tắt các đặc điểm chính của từng sản phẩm được đặt hàng và danh sách chia thành từng  đơn giá của từng sản phẩm (bao gồm tất cả các loại phí và thuế hiện hành);

  • tổng số tiền phải thanh toán và các điều khoản thanh toán hiện hành;

  • các phương thức thanh toán có sẵn;

  • phương thức vận chuyển, địa điểm giao hàng và chi phí vận chuyển và giao hàng (bao gồm bất kỳ khoản phí bổ sung nào bạn có thể phải trả nếu bạn chọn vận chuyển nhanh hoặc vận chuyển khác với vận chuyển tiêu chuẩn);

  • bất kỳ khoản phí bổ sung nào phải trả cho bên thứ ba mà Nhà cung cấp không thể xác định được số tiền đó (chẳng hạn như thuế hải quan);

  • đơn vị tiền tệ mà số tiền được biểu thị;

  • ngày giao hàng dự kiến của sản phẩm.

2.3
Đơn đặt hàng của bạn là một đề nghị không thể hủy ngang để mua các sản phẩm. Do đó, trước khi gửi đơn đặt hàng, bạn sẽ được yêu cầu xác định và sửa bất kỳ lỗi đầu vào nào có thể xảy ra.

2,4
Đơn đặt hàng sẽ được coi là hoàn thành khi Nhà bán hàng nhận được đơn đặt hàng của bạn dưới dạng điện tử, thông tin đơn hàng đã được xác minh là chính xác và Nhà bán hàng chấp nhận đơn đặt hàng bằng cách gửi sản phẩm. Nhà cung cấp sẽ không bị ràng buộc cung cấp bất kỳ sản phẩm nào có thể là một phần trong đơn đặt hàng của bạn cho đến khi đơn đặt hàng của các sản phẩm đó đã được xác nhận trong e-mail xác nhận lô hàng.

2,5
Bạn có thể truy cập biểu mẫu đặt hàng của mình trong phần " Đơn hàng của tôi ". Thông tin có trong biểu mẫu đề xuất đặt hàng sẽ chỉ được lưu giữ trong hệ thống của chúng tôi trong thời gian cần thiết để xử lý và theo yêu cầu khác của luật hiện hành.

2,6
Đề xuất đặt hàng được xử lý theo thứ tự nhận được.
  Nhà cung cấp có thể không xử lý đề xuất đặt hàng không đầy đủ hoặc không chính xác, hoặc nếu sản phẩm không còn sẵn có.
Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua e-mail rằng Nhà bán hàng đã không chấp nhận đề xuất đặt hàng của bạn, nêu rõ lý do của đề xuất đó. Nếu các sản phẩm hiển thị trên www.skinlikekoreans.com không còn hoặc để bán tại thời điểm nhận được đơn đặt hàng của bạn, thì Nhà bán hàng sẽ thông báo cho bạn về việc không còn sản phẩm bạn muốn mua trong vòng ba mươi (14) ngày kể từ ngày bạn gửi đơn đặt hàng của bạn cho Nhà cung cấp.

Nhà bán hàng có quyền không nhận đơn đặt hàng trong các trường hợp được nêu trong tiểu mục 1.2.

2,7
Bằng cách gửi đơn đặt hàng, bạn chấp nhận vô điều kiện các quy định của Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung này, cũng như các chính sách khác của Trang web, bao gồm
  Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Chung ,  Chính sách bảo mật    Chính sách hoàn trả . Nếu bạn không đồng ý với một số quy định của Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung này hoặc bất kỳ chính sách nào khác của Trang web, vui lòng không gửi mẫu đề xuất đặt hàng của bạn để mua các sản phẩm trên Trang web.

3. Sản phẩm và Giá cả 
3.1
Trang web bán các sản phẩm mỹ phẩm chất lượng hàng đầu. Các sản phẩm này được Nhà bán hàng mua trực tiếp từ các nhà, nhà sản xuất và đại lý mỹ phẩm, được lựa chọn cẩn thận để kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt.
Nhà bán hàng không bán sản phẩm đã qua sử dụng, sản phẩm bị lỗi hoặc sản phẩm có chất lượng thấp hơn so với tiêu chuẩn tương ứng của thị trường.
 

Nhà bán hàng có quyền sửa đổi hoặc ngừng cung cấp bất kỳ sản phẩm nào được chào bán trên Trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

3.2
Các đặc điểm chính của sản phẩm được thể hiện trên từng trang sản phẩm trên Website. Hình ảnh và màu sắc của các sản phẩm hiển thị trên Trang web chỉ được hiển thị cho mục đích thông tin và có thể không tương ứng chính xác với hình thức, kích thước và màu sắc thực tế, do cài đặt của trình duyệt hoặc màn hình Internet của bạn được sử dụng.

3,3
Giá trên có thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra giá cuối cùng trước khi gửi đơn đặt hàng của bạn. Giá của các sản phẩm sẽ được niêm yết trên Trang web vào từng thời điểm, ngoại trừ trường hợp có lỗi rõ ràng. Tất cả giá được liệt kê trên Trang web bằng đơn vị tiền tệ tương ứng với tùy chọn duyệt web của bạn trên Trang web (nghĩa là giá được tính bằng đô la Dirhams của UAE nếu bạn đang duyệt trên phiên bản Trang web của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất). Trong trường hợp có lỗi có thể nhận biết được trong chỉ báo của Nhà cung cấp về giá sản phẩm hoặc tính toán số tiền được yêu cầu khi thanh toán, Nhà bán hàng sẽ không chấp nhận đề xuất đặt hàng của bạn và liên hệ với người dùng để cung cấp cho họ cơ hội mua (các) sản phẩm ở mức giá chính xác hoặc để hủy đơn đặt hàng. Nếu chúng tôi không thể liên hệ với bạn, đơn đặt hàng sẽ được coi là bị hủy. Số thuế bán hàng được tính trên đơn đặt hàng của bạn sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm loại mặt hàng đã mua, giá bán và điểm đến của lô hàng và luật hiện hành. Các quy định về thuế bán hàng có thể thay đổi giữa thời điểm bạn đặt hàng và thời điểm ủy quyền tính phí thẻ tín dụng và điều này có thể ảnh hưởng đến việc tính thuế bán hàng. Số tiền xuất hiện trên trang thanh toán của giỏ hàng của bạn có thể khác với thuế bán hàng được tính cuối cùng như được nêu trong hóa đơn mà bạn sẽ nhận được cùng với e-mail xác nhận giao hàng.


4. Thanh toán
4.1
Việc thanh toán giá sản phẩm, chi phí vận chuyển và giao hàng phải được thực hiện bằng một trong các phương thức được nêu trong mẫu đề xuất đặt hàng. Chi phí vận chuyển và giao hàng không được hoàn lại.

4.2
Nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ, thông tin thẻ tín dụng của bạn, chẳng hạn như số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, sẽ được gửi qua một giao thức được mã hóa đến các ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử từ xa cho Nhà bán hàng. Trừ khi được cung cấp trong Nhà cung cấp
  Chính sách Bảo mật , những chi tiết này sẽ không được Nhà bán hàng sử dụng ngoại trừ việc xử lý đơn đặt hàng của bạn, hoàn lại tiền trong trường hợp có bất kỳ sản phẩm nào được trả lại hoặc để báo cáo các trường hợp gian lận trên Trang web cho các cơ quan có thẩm quyền. Giá của sản phẩm, chi phí vận chuyển và giao hàng cũng như thuế bán hàng áp dụng được nêu trên biểu mẫu đề xuất đặt hàng sẽ được tính vào tài khoản của bạn khi Nhà cung cấp sẵn sàng giao sản phẩm.

5. Chứng từ giá trị
Phiếu mua hàng giá trị là mã được cá nhân hóa, còn được gọi là Phiếu giảm giá SLK, cho phép bạn tận dụng chiết khấu khi mua hàng trên Trang web.
Phiếu giảm giá SLK được hiển thị trên trang đầu tiên của Thanh toán: sau khi bạn đã chèn các mặt hàng của mình vào Giỏ hàng và nhập mã Phiếu thưởng, hãy nhấn Tổng cộng. Trong cửa sổ bật lên, bạn sẽ cần chọn mặt hàng mà bạn muốn áp dụng phiếu thưởng của mình. Chọn mục và nhấn ÁP DỤNG.

Voucher giá trị không được quy đổi thành tiền trong bất kỳ trường hợp nào.

Bạn không được sử dụng nhiều hơn một voucher giá trị cho mỗi đơn hàng.

Phiếu quà tặng giá trị chỉ có thể được áp dụng cho một món trong mỗi đơn hàng.

Phiếu quà tặng giá trị chỉ có thể được áp dụng cho các mặt hàng có giá trị cao hơn chính phiếu quà tặng đó.

Phiếu quà tặng giá trị không được áp dụng cho bất kỳ mặt hàng Bán mẫu nào.

 

6. Vận chuyển và Giao hàng
Sau khi đơn hàng của bạn được chuyển đi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email xác nhận vận chuyển kèm theo số theo dõi để bạn có thể theo dõi gói hàng của mình mọi lúc. Để biết thông tin về thủ tục vận chuyển và giao nhận sản phẩm, vui lòng truy cập
  Chăm sóc khách hàng  khu vực. Vui lòng đọc kỹ phần Chăm sóc khách hàng, vì thông tin được cung cấp trong đó là một phần không thể thiếu của các Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung này và do đó, bạn sẽ được coi là đã đọc và chấp nhận chúng khi bạn gửi đơn đặt hàng. 

Ngày giao hàng được chỉ ra trong bất kỳ biểu mẫu đề xuất đặt hàng hoặc xác nhận đơn hàng nào chỉ là ước tính và sẽ không được Nhà bán hàng coi là đại diện.
  Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm về việc không vận chuyển hoặc giao sản phẩm như dự kiến, và bạn sẽ không được hoàn lại tiền hoặc hủy đơn đặt hàng do giao hàng chậm trễ.
Bạn phải chịu mọi rủi ro về mất mát và hư hỏng đối với sản phẩm kể từ thời điểm chúng tôi hoàn thành việc hoàn thành sản phẩm. Quyền sở hữu các sản phẩm sẽ được chuyển cho bạn khi người vận chuyển thông thường chấp nhận vận chuyển.

7. Chăm sóc khách hàng 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi