top of page

KHU PHÁP LÝ

Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web

1.   Dịch vụ

SLK KOREA ("SLK") cung cấp cho bạn khả năng sử dụng các dịch vụ sau "skinlikekoreans.com" ("Dịch vụ") *:

a) Đơn đặt hàng của tôi: Theo dõi việc vận chuyển đơn đặt hàng của bạn, thay đổi hoặc trả lại các mặt hàng không dành cho bạn và xem lịch sử đơn đặt hàng của bạn.

b) Tài khoản SLK của tôi: Lưu các mục bạn muốn và xem tính khả dụng của chúng.

c) Ví của tôi:  Chọn phương thức hoàn tiền đơn giản và nhanh nhất cho các mặt hàng bạn muốn trả lại Sử dụng tín dụng ảo cho các đơn đặt hàng sắp tới của bạn.

d) Bản tin: Lưu các tìm kiếm của bạn trong khi mua sắm và cập nhật các mặt hàng mới mà bạn quan tâm nhất.

e) Dữ liệu của tôi: Quản lý dữ liệu đăng ký của bạn.

f) Địa chỉ của tôi: Lưu hoặc thay đổi địa chỉ của bạn để luôn có trong tay và hoàn tất việc mua hàng của bạn nhanh hơn.

g) Giỏ hàng của tôi: Lưu hoặc thay đổi thông tin thẻ của bạn và hoàn thành đơn đặt hàng của bạn nhanh hơn và luôn an toàn.

2. Đăng ký

2.1

Nếu bạn muốn sử dụng Dịch vụ, bạn phải là người dùng trưởng thành, hãy đăng ký trên yoox.com bằng cách tạo Tài khoản SLK của tôi và chấp nhận các điều khoản và điều kiện này để sử dụng Dịch vụ ("Điều khoản"). Đăng ký là miễn phí.  Để tạo tài khoản My SLK, bạn cần điền vào mẫu đăng ký bằng cách nhập các thông tin cần thiết và đảm bảo với SLK rằng thông tin được cung cấp trong quá trình đăng ký là đầy đủ, chính xác và trung thực. Đặc biệt, liên quan đến việc tải lên các hình ảnh chụp (“Ảnh”), bạn tuyên bố rõ ràng rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hợp pháp và độc quyền của tất cả các bản quyền liên quan đến những hình ảnh này. SLK sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về ảnh của các bên thứ ba do bạn tải lên dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để xác nhận đăng ký của bạn. Chúng tôi nhắc bạn rằng bằng chứng xác thực để truy cập vào tài khoản My SLK của bạn phải được sử dụng riêng cho bạn và chúng không thể được chuyển giao cho bên thứ ba. Theo các giới hạn pháp lý, SLK không thể chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào trong trường hợp truy cập trái phép vào tài khoản My SLK của bạn bởi các bên thứ ba. Bạn được yêu cầu giữ bí mật thông tin đăng nhập của mình và thông báo ngay cho SLK nếu bạn nghi ngờ rằng đã có sự truy cập trái phép vào tài khoản My SLK của bạn hoặc nếu mật khẩu của bạn bị vi phạm.

2,2
Để cung cấp một số Dịch vụ, có thể cần sử dụng các kênh liên lạc điện tử (chẳng hạn như e-mail, SMS hoặc điện thoại). Nếu bạn muốn sử dụng các dịch vụ cụ thể này, bạn sẽ được yêu cầu đồng ý để được YOOX liên hệ về các thông tin liên quan bằng SMS, email hoặc kênh liên lạc khác.

2.3
Chúng tôi cũng yêu cầu bạn tham khảo, nếu bạn chưa làm như vậy, Điều khoản Sử dụng Chung của chúng tôi tạo thành một phần không thể tách rời của các Điều khoản này. Đối với bất kỳ thông tin pháp lý nào khác, hãy tham khảo Điều khoản chung về Bán hàng, Chính sách Hoàn trả và Chính sách Bảo mật của skinlikekoreans.com. Trong phần Quyền rút tiền, bạn có thể tìm hiểu về các phương pháp sử dụng Ví của tôi cụ thể.

3. Thời hạn và rút tiền

3.1
Việc đăng ký với Dịch vụ sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm bạn nhận được email xác nhận và trong toàn bộ thời gian bạn sử dụng Dịch vụ.

3.2
Bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể hủy đăng ký Dịch vụ của mình bằng cách gửi yêu cầu đến Dịch vụ khách hàng của chúng tôi và chọn "quyền riêng tư" hoặc bằng cách gọi đến số # điện thoại. Trong trường hợp bạn thực hiện quyền rút tiền, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để xác nhận việc hủy bỏ Dịch vụ.

3,3
SLK có quyền hủy đăng ký của bạn với Dịch vụ trong trường hợp vi phạm các quy định có trong các Điều khoản này hoặc trong trường hợp dữ liệu được cung cấp không đầy đủ, trung thực hoặc chính xác, mà không ảnh hưởng đến quyền được bồi thường thiệt hại phải chịu. SLK cũng có quyền tạm thời đình chỉ, mà không cần thông báo trước, việc cung cấp Dịch vụ, trong thời gian cần thiết và / hoặc thích hợp, để thực hiện tất cả các can thiệp kỹ thuật cần thiết để cải thiện chất lượng của Dịch vụ. SLK có thể, bất cứ lúc nào, làm gián đoạn việc cung cấp Dịch vụ vì lý do bảo mật.

 

4. Cảnh báo về Dịch vụ

SLK sẽ cố gắng hết sức để cung cấp dịch vụ chính xác. Không ảnh hưởng đến các giới hạn pháp lý, Dịch vụ được cung cấp miễn phí "NGUYÊN TRẠNG". SLK không cung cấp bất kỳ đảm bảo nào, chẳng hạn nhưng không giới hạn, liên quan đến chất lượng, hoạt động tốt, không bị gián đoạn hoặc tính phù hợp của Dịch vụ đối với một kết thúc hoặc một kết quả cụ thể do người dùng đặt ra.

 

5. Chỉnh lưu và cập nhật

Các Điều khoản hiện tại có thể được sửa đổi theo thời gian để xem xét các thay đổi quy định có thể xảy ra. Các Điều khoản mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được công bố trên yoox.com Bạn được yêu cầu thường xuyên truy cập vào phần này để kiểm tra việc xuất bản Chính sách Bảo mật mới nhất và được cập nhật.

* Tính khả dụng của Dịch vụ có thể khác nhau tùy theo quốc gia hoặc khu vực. Xác minh tài khoản My SLK của bạn để xem những Dịch vụ nào khả dụng

Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung

1.   Các Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung sau đây chi phối việc bán các sản phẩm trên trang web của chúng tôi  www.skinlikekoreans.com  (“Trang web”). Các sản phẩm được mua trên Trang web được bán bởi SLK KOREA ("Nhà cung cấp").

Bất kỳ câu hỏi nào nên được gửi đến của chúng tôi  Chăm sóc khách hàng  Dịch vụ.  Để được hỗ trợ thêm, vui lòng truy cập  Chăm sóc khách hàng  khu vực, nơi bạn sẽ tìm thấy thông tin về mua hàng, giao hàng, hoàn tiền và trả lại các sản phẩm đã mua trên Trang web.

Đối với bất kỳ thông tin pháp lý nào khác, vui lòng truy cập các phần sau của Trang web:  Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Chung ,  Chính sách bảo mật    Chính sách hoàn trả .

1. Chính sách kinh doanh của chúng tôi
1.1
 
Nhà cung cấp cung cấp các dịch vụ kinh doanh thương mại điện tử dành riêng cho người dùng trưởng thành của Trang web từ mười tám (18) tuổi trở lên (“Người dùng” hoặc “bạn”) cho mục đích sử dụng cá nhân và không bán lại.
1,2
 
Nhà cung cấp có quyền không chấp nhận các đề xuất đặt hàng vì bất kỳ lý do nào hoặc không, bao gồm nhưng không giới hạn các đề xuất đặt hàng không tuân thủ chính sách kinh doanh của Nhà cung cấp, chẳng hạn như các đề xuất đặt hàng mà có báo cáo hoặc nghi ngờ hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp. Trong những trường hợp như vậy, Nhà bán hàng sẽ thông báo cho Người dùng bằng văn bản rằng đề xuất đặt hàng chưa được chấp nhận.

Các đề xuất đặt hàng được truyền đến Nhà bán hàng và lợi nhuận do người dùng thực hiện cũng phải phù hợp với nhu cầu thông thường của người tiêu dùng. Nhà bán hàng theo dõi số lượng đơn hàng đề xuất và trả hàng.

1,3
Các Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung này chỉ điều chỉnh việc Người dùng của Trang web truyền tải và Nhà cung cấp chấp nhận các đề xuất đặt hàng liên quan đến các sản phẩm trên Trang web.

1,4
Các Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung không áp dụng cho việc cung cấp dịch vụ hoặc bán sản phẩm của các bên thứ ba có liên kết, biểu ngữ hoặc các kết nối siêu văn bản khác được đăng trên Trang web. Trước khi đặt hàng và / hoặc mua sản phẩm và / hoặc dịch vụ từ bên thứ ba, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các điều khoản và điều kiện tương ứng và các chính sách hiện hành khác của họ. Trong mọi trường hợp, Nhà bán hàng sẽ không bị coi là chịu trách nhiệm pháp lý đối với các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp hoặc đối với các giao dịch thương mại điện tử do Người dùng thực hiện với bên thứ ba.

 

2.  Đặt hàng
2.1
Để mua một hoặc nhiều sản phẩm trên Trang web, đơn đặt hàng của bạn sẽ được gửi điện tử đến Nhà bán hàng, theo các hướng dẫn hiện hành. Sau đó, bạn sẽ nhận được e-mail từ Nhà cung cấp xác nhận đã nhận được đề xuất đặt hàng của bạn. Email này là sự xác nhận rằng Nhà cung cấp đã nhận được đề xuất đặt hàng của bạn và không xác nhận việc chấp nhận đề xuất đó.

2,2
Trước khi gửi đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi yêu cầu bạn đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung này và
  Chính sách hoàn trả .  Chúng tôi cũng khuyên bạn nên in một bản sao bằng cách sử dụng tùy chọn in và giữ nó trong hồ sơ của bạn.

Trước khi gửi đề xuất đặt hàng của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn:

  • bản tóm tắt các đặc điểm chính của từng sản phẩm được đặt hàng và danh sách chia thành từng  đơn giá của từng sản phẩm (bao gồm tất cả các loại phí và thuế hiện hành);

  • tổng số tiền phải thanh toán và các điều khoản thanh toán hiện hành;

  • các phương thức thanh toán có sẵn;

  • phương thức vận chuyển, địa điểm giao hàng và chi phí vận chuyển và giao hàng (bao gồm bất kỳ khoản phí bổ sung nào bạn có thể phải trả nếu bạn chọn vận chuyển nhanh hoặc vận chuyển khác với vận chuyển tiêu chuẩn);

  • bất kỳ khoản phí bổ sung nào phải trả cho bên thứ ba mà Nhà cung cấp không thể xác định được số tiền đó (chẳng hạn như thuế hải quan);

  • đơn vị tiền tệ mà số tiền được biểu thị;

  • ngày giao hàng dự kiến của sản phẩm.

2.3
Đơn đặt hàng của bạn là một đề nghị không thể hủy ngang để mua các sản phẩm. Do đó, trước khi gửi đơn đặt hàng, bạn sẽ được yêu cầu xác định và sửa bất kỳ lỗi đầu vào nào có thể xảy ra.

2,4
Đơn đặt hàng sẽ được coi là hoàn thành khi Nhà bán hàng nhận được đơn đặt hàng của bạn dưới dạng điện tử, thông tin đơn hàng đã được xác minh là chính xác và Nhà bán hàng chấp nhận đơn đặt hàng bằng cách gửi sản phẩm. Nhà cung cấp sẽ không bị ràng buộc cung cấp bất kỳ sản phẩm nào có thể là một phần trong đơn đặt hàng của bạn cho đến khi đơn đặt hàng của các sản phẩm đó đã được xác nhận trong e-mail xác nhận lô hàng.

2,5
Bạn có thể truy cập biểu mẫu đặt hàng của mình trong phần " Đơn hàng của tôi ". Thông tin có trong biểu mẫu đề xuất đặt hàng sẽ chỉ được lưu giữ trong hệ thống của chúng tôi trong thời gian cần thiết để xử lý và theo yêu cầu khác của luật hiện hành.

2,6
Đề xuất đặt hàng được xử lý theo thứ tự nhận được.
  Nhà cung cấp có thể không xử lý đề xuất đặt hàng không đầy đủ hoặc không chính xác, hoặc nếu sản phẩm không còn sẵn có.
Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua e-mail rằng Nhà bán hàng đã không chấp nhận đề xuất đặt hàng của bạn, nêu rõ lý do của đề xuất đó. Nếu các sản phẩm hiển thị trên www.skinlikekoreans.com không còn hoặc để bán tại thời điểm nhận được đơn đặt hàng của bạn, thì Nhà bán hàng sẽ thông báo cho bạn về việc không còn sản phẩm bạn muốn mua trong vòng ba mươi (14) ngày kể từ ngày bạn gửi đơn đặt hàng của bạn cho Nhà cung cấp.

Nhà bán hàng có quyền không nhận đơn đặt hàng trong các trường hợp được nêu trong tiểu mục 1.2.

2,7
Bằng cách gửi đơn đặt hàng, bạn chấp nhận vô điều kiện các quy định của Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung này, cũng như các chính sách khác của Trang web, bao gồm
  Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Chung ,  Chính sách bảo mật    Chính sách hoàn trả . Nếu bạn không đồng ý với một số quy định của Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung này hoặc bất kỳ chính sách nào khác của Trang web, vui lòng không gửi mẫu đề xuất đặt hàng của bạn để mua các sản phẩm trên Trang web.

3. Sản phẩm và Giá cả 
3.1
Trang web bán các sản phẩm mỹ phẩm chất lượng hàng đầu. Các sản phẩm này được Nhà bán hàng mua trực tiếp từ các nhà, nhà sản xuất và đại lý mỹ phẩm, được lựa chọn cẩn thận để kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt.
Nhà bán hàng không bán sản phẩm đã qua sử dụng, sản phẩm bị lỗi hoặc sản phẩm có chất lượng thấp hơn so với tiêu chuẩn tương ứng của thị trường.
 

Nhà bán hàng có quyền sửa đổi hoặc ngừng cung cấp bất kỳ sản phẩm nào được chào bán trên Trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

3.2
Các đặc điểm chính của sản phẩm được thể hiện trên từng trang sản phẩm trên Website. Hình ảnh và màu sắc của các sản phẩm hiển thị trên Trang web chỉ được hiển thị cho mục đích thông tin và có thể không tương ứng chính xác với hình thức, kích thước và màu sắc thực tế, do cài đặt của trình duyệt hoặc màn hình Internet của bạn được sử dụng.

3,3
Giá trên có thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra giá cuối cùng trước khi gửi đơn đặt hàng của bạn. Giá của các sản phẩm sẽ được niêm yết trên Trang web vào từng thời điểm, ngoại trừ trường hợp có lỗi rõ ràng. Tất cả giá được liệt kê trên Trang web bằng đơn vị tiền tệ tương ứng với tùy chọn duyệt web của bạn trên Trang web (nghĩa là giá được tính bằng đô la Dirhams của UAE nếu bạn đang duyệt trên phiên bản Trang web của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất). Trong trường hợp có lỗi có thể nhận biết được trong chỉ báo của Nhà cung cấp về giá sản phẩm hoặc tính toán số tiền được yêu cầu khi thanh toán, Nhà bán hàng sẽ không chấp nhận đề xuất đặt hàng của bạn và liên hệ với người dùng để cung cấp cho họ cơ hội mua (các) sản phẩm ở mức giá chính xác hoặc để hủy đơn đặt hàng. Nếu chúng tôi không thể liên hệ với bạn, đơn đặt hàng sẽ được coi là bị hủy. Số thuế bán hàng được tính trên đơn đặt hàng của bạn sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm loại mặt hàng đã mua, giá bán và điểm đến của lô hàng và luật hiện hành. Các quy định về thuế bán hàng có thể thay đổi giữa thời điểm bạn đặt hàng và thời điểm ủy quyền tính phí thẻ tín dụng và điều này có thể ảnh hưởng đến việc tính thuế bán hàng. Số tiền xuất hiện trên trang thanh toán của giỏ hàng của bạn có thể khác với thuế bán hàng được tính cuối cùng như được nêu trong hóa đơn mà bạn sẽ nhận được cùng với e-mail xác nhận giao hàng.


4. Thanh toán
4.1
Việc thanh toán giá sản phẩm, chi phí vận chuyển và giao hàng phải được thực hiện bằng một trong các phương thức được nêu trong mẫu đề xuất đặt hàng. Chi phí vận chuyển và giao hàng không được hoàn lại.

4.2
Nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ, thông tin thẻ tín dụng của bạn, chẳng hạn như số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, sẽ được gửi qua một giao thức được mã hóa đến các ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử từ xa cho Nhà bán hàng. Trừ khi được cung cấp trong Nhà cung cấp
  Chính sách Bảo mật , những chi tiết này sẽ không được Nhà bán hàng sử dụng ngoại trừ việc xử lý đơn đặt hàng của bạn, hoàn lại tiền trong trường hợp có bất kỳ sản phẩm nào được trả lại hoặc để báo cáo các trường hợp gian lận trên Trang web cho các cơ quan có thẩm quyền. Giá của sản phẩm, chi phí vận chuyển và giao hàng cũng như thuế bán hàng áp dụng được nêu trên biểu mẫu đề xuất đặt hàng sẽ được tính vào tài khoản của bạn khi Nhà cung cấp sẵn sàng giao sản phẩm.

5. Chứng từ giá trị
Phiếu mua hàng giá trị là mã được cá nhân hóa, còn được gọi là Phiếu giảm giá SLK, cho phép bạn tận dụng chiết khấu khi mua hàng trên Trang web.
Phiếu giảm giá SLK được hiển thị trên trang đầu tiên của Thanh toán: sau khi bạn đã chèn các mặt hàng của mình vào Giỏ hàng và nhập mã Phiếu thưởng, hãy nhấn Tổng cộng. Trong cửa sổ bật lên, bạn sẽ cần chọn mặt hàng mà bạn muốn áp dụng phiếu thưởng của mình. Chọn mục và nhấn ÁP DỤNG.

Voucher giá trị không được quy đổi thành tiền trong bất kỳ trường hợp nào.

Bạn không được sử dụng nhiều hơn một voucher giá trị cho mỗi đơn hàng.

Phiếu quà tặng giá trị chỉ có thể được áp dụng cho một món trong mỗi đơn hàng.

Phiếu quà tặng giá trị chỉ có thể được áp dụng cho các mặt hàng có giá trị cao hơn chính phiếu quà tặng đó.

Phiếu quà tặng giá trị không được áp dụng cho bất kỳ mặt hàng Bán mẫu nào.

 

6. Vận chuyển và Giao hàng
Sau khi đơn hàng của bạn được chuyển đi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email xác nhận vận chuyển kèm theo số theo dõi để bạn có thể theo dõi gói hàng của mình mọi lúc. Để biết thông tin về thủ tục vận chuyển và giao nhận sản phẩm, vui lòng truy cập
  Chăm sóc khách hàng  khu vực. Vui lòng đọc kỹ phần Chăm sóc khách hàng, vì thông tin được cung cấp trong đó là một phần không thể thiếu của các Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung này và do đó, bạn sẽ được coi là đã đọc và chấp nhận chúng khi bạn gửi đơn đặt hàng. 

Ngày giao hàng được chỉ ra trong bất kỳ biểu mẫu đề xuất đặt hàng hoặc xác nhận đơn hàng nào chỉ là ước tính và sẽ không được Nhà bán hàng coi là đại diện.
  Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm về việc không vận chuyển hoặc giao sản phẩm như dự kiến, và bạn sẽ không được hoàn lại tiền hoặc hủy đơn đặt hàng do giao hàng chậm trễ.
Bạn phải chịu mọi rủi ro về mất mát và hư hỏng đối với sản phẩm kể từ thời điểm chúng tôi hoàn thành việc hoàn thành sản phẩm. Quyền sở hữu các sản phẩm sẽ được chuyển cho bạn khi người vận chuyển thông thường chấp nhận vận chuyển.

7. Chăm sóc khách hàng 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi
  Chăm sóc khách hàng  trước khi đặt hàng của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập  Chăm sóc khách hàng  khu vực.

8. Chính sách hoàn trả
Vui lòng
  bấm vào đây  để biết chi tiết về Chính sách hoàn trả của chúng tôi, là một phần của Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung này.

9. Giới hạn trách nhiệm

Nhà cung cấp không đại diện hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, đối với các sản phẩm có trong trang web cũng như đối với hàng hóa đang được bán cho bạn. trong phạm vi tối đa cho phép của luật hiện hành, nhà cung cấp từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở những bảo đảm ngụ ý về chất lượng, khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm, và không có bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý, mở rộng ra ngoài mô tả của hàng hóa có trong xác nhận đơn đặt hàng. Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ sản phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt và do hậu quả hoặc bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, doanh thu, cơ hội hoặc dữ liệu.

Không có điều gì trong ngôn ngữ từ chối trách nhiệm nói trên sẽ từ chối bất kỳ người tiêu dùng nào, rằng (i) quyền đưa ra yêu cầu về trách nhiệm sản phẩm theo đạo luật trách nhiệm sản phẩm của Hàn Quốc, (ii) khả năng yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc (iii) khả năng tìm kiếm thiệt hại do hậu quả trong các trường hợp gây thương tích cho người trong trường hợp hàng tiêu dùng.

Bất chấp những điều đã nói ở trên, trong trường hợp nhà cung cấp bị phát hiện có trách nhiệm liên quan đến bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc nguyên nhân hành động nào (cho dù theo hợp đồng, ngoài hợp đồng hay theo cách khác) phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào, trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp sẽ hoàn toàn giới hạn trong giá bán của sản phẩm đó. Tương tự, một số luật tiểu bang nhất định không cho phép giới hạn đối với các bảo đảm ngụ ý hoặc loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại nhất định. Nếu các luật này áp dụng cho bạn, một số hoặc tất cả các tuyên bố từ chối trách nhiệm, loại trừ hoặc giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho bạn và bạn có thể có các quyền bổ sung.

Chính sách hoàn trả

Bạn có quyền trả lại sản phẩm đã mua trên  www.skinlikekoreans.com  (“Trang web”) bằng cách thông báo cho SLK KOREA (“Nhà cung cấp”) trong vòng sáu mươi (14) ngày kể từ ngày bạn nhận được sản phẩm.

Khi bạn đã thực hiện quyền trả lại của mình theo các thủ tục quy định dưới đây, sản phẩm được trả lại phải được giao cho người chuyển phát nhanh trong vòng sáu mươi (14) ngày kể từ ngày bạn nhận được sản phẩm.

1. Điều kiện hoàn trả
Nhà bán hàng chỉ chấp nhận trả lại hàng hóa trong khung thời gian quy định ở trên và sẽ hoàn lại giá mua sản phẩm (trừ phí vận chuyển, nếu có) chỉ khi đáp ứng các điều kiện sau:
 
Một.
   Sản phẩm chưa được đóng gói, sử dụng, sờn hoặc giặt và ở trong tình trạng tương tự như khi nhận hàng và trong mọi trường hợp, tuân thủ các yêu cầu được nêu chi tiết trong phần kiểm tra tuân thủ đối với các sản phẩm trả lại bên dưới;
NS.
   Các thẻ nhận dạng và nhãn dưới mọi hình thức nhãn dán, số sê-ri - vẫn được gắn trên sản phẩm;
NS.
   Các sản phẩm được trả lại trong bao bì ban đầu của họ; và
NS.
   Các sản phẩm không bị hư hỏng.

Bạn không thể trả lại các sản phẩm tùy chỉnh hoặc cá nhân hóa, hoặc các mặt hàng niêm phong đã được mở sau khi giao hàng và không thể trả lại vì lý do sức khỏe hoặc vệ sinh (ví dụ: mỹ phẩm).  Các mặt hàng bán hàng cuối cùng không thể được trả lại.

THE VENDOR CÓ THỂ ĐƯA RA CÁC GIAO DỊCH CHỨNG MINH HÀNG HÓA ĐƯỢC MUA TRÊN TRANG WEB.  

2. Thủ tục Trả hàng
Bạn có thể thông báo cho Nhà cung cấp về ý định trả lại hàng hóa của bạn bằng cách hoàn thành và gửi
  Mẫu Trả Lại  cho Nhà cung cấp thông qua  Chăm sóc khách hàng  khu vực của Trang web. Nhà bán hàng sẽ gửi cho bạn e-mail xác nhận rằng họ đã nhận được Mẫu đơn trả hàng đã hoàn chỉnh.

Nhà bán hàng khuyên bạn nên sử dụng (các) chuyển phát nhanh để trả lại sản phẩm, vì các gói hàng được gửi bởi chuyển phát nhanh có thể theo dõi được.  Nếu bạn sử dụng (các) đơn vị chuyển phát nhanh và nhãn in sẵn - bao gồm địa chỉ trả hàng - được cung cấp trong lô hàng ban đầu, bạn sẽ không phải trả trước chi phí gửi hàng trả lại. Nhà cung cấp sẽ thay mặt bạn thanh toán cho người chuyển phát nhanh và sẽ khấu trừ khoản phí hoàn lại của bạn theo Mục 3.  Bạn nên liên hệ với (các) đơn vị chuyển phát nhanh để lên lịch trả hàng.
Nếu bạn muốn gửi hàng hóa bị trả lại bằng một đơn vị chuyển phát nhanh mà bạn lựa chọn khác với (các) đơn vị chuyển phát nhanh, bạn có thể làm như vậy với chi phí của mình và tự chịu rủi ro.
Nhà bán hàng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các mặt hàng trả lại do nhầm lẫn hoặc các mặt hàng không liên quan đến việc trả lại bị bỏ lại trong bao bì hoặc trong các mặt hàng bị trả lại.

3. Kiểm tra sự phù hợp đối với các sản phẩm bị trả lại - Chấp nhận hoặc Từ chối
Tất cả các sản phẩm phải được trả lại trong tình trạng mới và chưa sử dụng, trong tình trạng hoàn hảo, với tất cả các vật liệu bảo vệ tại chỗ và các thẻ và nhãn dán kèm theo chúng (nếu có), bao gồm tất cả bao bì, phụ kiện và tài liệu. Nhà bán hàng có quyền không chấp nhận bất kỳ trường hợp trả lại nào nếu sản phẩm có dấu hiệu bị mòn hoặc đã được sử dụng hoặc thay đổi so với tình trạng ban đầu theo bất kỳ cách nào hoặc, để thay thế, có thể giảm số tiền hoàn lại hoặc đổi hàng tương ứng.

Ví dụ: Nhà bán hàng có thể giảm giá trong các trường hợp sau:
   (các) sản phẩm đã được sử dụng hoặc bị hư hỏng;
   số nhận dạng - nhãn dán hoặc số sê-ri - không được đính kèm với (các) sản phẩm hoặc chưa được trả lại. Xin lưu ý rằng nhận dạng là một phần không thể thiếu của mỗi sản phẩm; và / hoặc
   bạn chưa trả lại bất kỳ bao bì nào là một phần không thể thiếu của sản phẩm (chẳng hạn như hàng mẫu và hàng quà tặng).

Bạn sẽ được thông báo nếu Nhà bán hàng đề xuất giảm khoản tiền hoàn lại của bạn vì lý do này. Trong trường hợp này, bạn có thể (thay thế cho việc Nhà cung cấp cung cấp cho bạn khoản tiền hoàn lại giảm) chọn gửi các sản phẩm lại cho bạn với chi phí của riêng bạn. Nếu bạn từ chối giao hàng đã nêu, Nhà bán hàng có quyền giữ lại sản phẩm và số tiền đã thanh toán cho việc mua sản phẩm.

Nếu các điều kiện trả lại được đáp ứng, bạn sẽ nhận được e-mail xác nhận rằng việc đổi trả đã được chấp nhận và Nhà bán hàng sẽ hoàn lại giá mua của hàng hóa bị trả lại (trừ phí vận chuyển, nếu có). Nếu bạn dùng  và (các) hãng chuyển phát nhanh nhãn in sẵn, phí trả hàng là $ 19,95 áp dụng cho mỗi lần trả hàng và sẽ được khấu trừ vào khoản tiền hoàn lại của bạn.

4. Thời gian và thủ tục hoàn tiền 
Việc hoàn tiền được xử lý trong khoảng từ ba (3) đến bảy (7) ngày làm việc kể từ khi chúng tôi nhận được hàng trả lại và xác nhận rằng các điều kiện trả lại đã được đáp ứng.
  Khoản tiền hoàn lại của bạn sẽ được ghi có trở lại bằng cách sử dụng cùng một phương thức thanh toán được sử dụng để thực hiện giao dịch mua ban đầu trên Trang web.

Thời gian hoàn lại tiền tùy thuộc vào phương thức thanh toán được sử dụng ban đầu:

   Thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ: thời gian hoàn tiền sẽ tùy thuộc vào chính sách của công ty thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, nhưng thông thường sẽ diễn ra trong vòng hai chu kỳ thanh toán.
   PayPal (nếu có): tiền hoàn lại sẽ được ghi có vào tài khoản PayPal của bạn và sẽ hiển thị ngay lập tức.  Ngày hoàn tiền vào thẻ tín dụng được liên kết với tài khoản PayPal của bạn tùy thuộc vào công ty phát hành thẻ.

Để thay thế cho việc hoàn lại tiền bằng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ, PayPal hoặc tài khoản ngân hàng cho các sản phẩm bị trả lại, bạn có thể chọn nhận khoản tín dụng tài khoản SLK của tôi theo điều 9 của Điều khoản và Điều kiện Chung của Bán hàng.

5. Trả lại các sản phẩm bị hư hỏng, lỗi hoặc không chính xác
Bạn có quyền trả lại các sản phẩm đã mua trên Trang web do lỗi từ phía chúng tôi hoặc do (các) sản phẩm bị hư hỏng hoặc lỗi, với điều kiện bạn phải thông báo cho Nhà cung cấp trong vòng sáu mươi (14) ngày kể từ ngày nhận được (các) sản phẩm, bằng cách hoàn thành và gửi Biểu mẫu trả hàng thông qua khu vực Chăm sóc khách hàng của Trang web.
  Vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng trước khi đổi trả sản phẩm. Nếu bạn liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng và sử dụng nhãn in sẵn, bạn sẽ không phải trả chi phí vận chuyển trả lại. Bạn phải gửi lại (các) sản phẩm qua đường bưu điện trong tình trạng như đã nhận, chưa sử dụng, chưa giặt và chưa giặt, còn nguyên bao bì và có thẻ nhận dạng kèm theo con dấu dùng một lần.

Nhà bán hàng sẽ kiểm tra (các) sản phẩm bị trả lại để xác định xem chúng có bị hư hỏng, bị lỗi hoặc không đúng hay không và sẽ thông báo cho bạn qua e-mail trong một khoảng thời gian hợp lý về việc Nhà bán hàng có chấp nhận (các) sản phẩm trả lại và hoàn lại tiền cho họ hay không. giá bán.

Nếu được Nhà cung cấp chấp nhận, (các) sản phẩm bị hư hỏng, bị lỗi hoặc không đúng sẽ được hoàn lại toàn bộ theo phương thức thanh toán ban đầu của bạn, bao gồm các loại thuế hiện hành và chi phí vận chuyển giao hàng.

Trong trường hợp Nhà bán hàng không tìm thấy hư hỏng, khuyết tật hoặc lỗi nào đối với (các) sản phẩm trả lại, bạn sẽ được thông báo rằng khoản tiền hoàn lại sẽ không được xử lý và hàng hóa của bạn sẽ được chuyển lại cho bạn. Nếu bạn từ chối việc giao hàng đã nêu, Nhà bán hàng có quyền giữ lại (các) sản phẩm và số tiền đã thanh toán cho việc mua (các) sản phẩm.

 

6. Điều kiện trao đổi
Sản phẩm chỉ có thể được đổi lấy một giá trị tương đương hoặc thấp hơn sản phẩm, miễn là đáp ứng các điều kiện sau và tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của sản phẩm:

Một.   Bạn chỉ có thể trao đổi các sản phẩm đủ điều kiện để trao đổi, như được chỉ ra rõ ràng trên Biểu mẫu Trả hàng bằng cách bao gồm tùy chọn “EXCHANGE”;
NS.
   Bạn chỉ có thể trao đổi (các) sản phẩm với một trong các tùy chọn thay thế có sẵn được nêu trên Mẫu đơn trả hàng;
NS.
   Bạn chỉ có thể gửi một yêu cầu trao đổi cho mỗi sản phẩm; và
NS.
   Phải đáp ứng tất cả các điều kiện được yêu cầu theo Mục 1 của hợp đồng này.

 

7. Thủ tục trao đổi
Việc đổi trả sản phẩm phải được yêu cầu trong vòng sáu mươi (14) ngày sau khi nhận được (các) sản phẩm, bằng cách hoàn thành và gửi Mẫu đơn trả hàng thông qua khu vực Chăm sóc khách hàng của Trang web. (Các) sản phẩm được thay thế phải được trả lại theo Mục 2 trong vòng sáu mươi (14) ngày sau khi nhận được (các) sản phẩm và phải ở trong tình trạng tương tự như khi nhận, chưa sử dụng, chưa đeo và chưa giặt, trong bao bì ban đầu của họ và với thẻ nhận dạng của họ được đính kèm với con dấu dùng một lần. Các sản phẩm cần đổi là một phần của cùng một đơn đặt hàng phải được trả lại cho Nhà cung cấp trong một chuyến hàng và Nhà bán hàng có quyền từ chối xử lý việc trao đổi các sản phẩm thuộc cùng một đơn đặt hàng được vận chuyển vào các thời điểm khác nhau.

8. Chấp nhận hoặc từ chối trao đổi

Nếu Mẫu trả lại và (các) sản phẩm được nhận trong khung thời gian được yêu cầu, Nhà bán hàng sẽ gửi cho bạn e-mail xác nhận đã nhận được Biểu mẫu trả lại. Nhà bán hàng sẽ kiểm tra (các) sản phẩm để đảm bảo đáp ứng các điều kiện trao đổi và sẽ xác minh tính khả dụng của (các) sản phẩm thay thế với kích thước và / hoặc màu sắc được yêu cầu.

Nếu các điều kiện trao đổi được đáp ứng và (các) sản phẩm đã chọn có sẵn, Nhà bán hàng sẽ giao (các) sản phẩm thay thế, với chi phí của nó, trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc sau khi nhận và kiểm tra (các) sản phẩm.

Nếu (các) sản phẩm thay thế đã chọn không có sẵn, Nhà bán hàng sẽ không xử lý việc đổi hàng của bạn và sẽ hoàn lại cho bạn giá của (các) sản phẩm, bao gồm cả thuế hiện hành. Tuy nhiên, thuế hải quan và thuế nhập khẩu, và chi phí vận chuyển giao hàng sẽ không được hoàn lại.

Khi đổi sản phẩm, nếu giá của sản phẩm đã mua thấp hơn hoặc cao hơn sản phẩm đã chọn thay thế, bạn sẽ không phải trả khoản chênh lệch giá tương đối và sẽ không được hoàn lại tiền. Tuy nhiên, nếu sau đó bạn chọn trả lại sản phẩm thay thế phù hợp với quyền hợp pháp của mình, bạn sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền đã trả cho sản phẩm.

Nếu bạn chưa đáp ứng các điều kiện trao đổi, Nhà bán hàng sẽ thông báo cho bạn qua e-mail rằng việc trao đổi sẽ không được xử lý và hàng hóa của bạn sẽ được chuyển lại cho bạn. Nếu bạn từ chối giao hàng đã nêu, Nhà bán hàng có quyền giữ lại (các) sản phẩm và số tiền đã thanh toán cho việc mua (các) sản phẩm.

 

9. Thẻ nhận dạng - nhãn dán và số sê-ri
Tất cả các sản phẩm do Nhà cung cấp bán đều có thẻ nhận dạng, thẻ này cấu thành một phần không thể thiếu của sản phẩm. Vui lòng thử sản phẩm mà không cần tháo nhãn hoặc niêm phong. Sản phẩm trả lại mà không có nhãn và niêm phong sẽ không được chấp nhận.
 

10. Giới hạn trách nhiệm
NGƯỜI XU HƯỚNG KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC BAO GỒM TRÊN TRANG WEB HOẶC NHƯ SẢN PHẨM ĐƯỢC BÁN CHO BẠN. ĐỐI VỚI NGOẠI HẠN ĐẦY ĐỦ CHO PHÉP THEO LUẬT ÁP DỤNG, NGƯỜI XUẤT HIỆN TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG, KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ Ý NGHĨA NÀO MỞ RỘNG SAU MÔ TẢ CỦA KHOẢNG CÁCH CÓ TRONG XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG CỦA CHÚNG TÔI. NGƯỜI XU HƯỚNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ CÁC THIỆT HẠI DO BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH TỪ SẢN PHẨM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, VÔ CÙNG VÀ HẬU QUẢ, MẤT LỢI NHUẬN, DOANH THU, CƠ HỘI HOẶC DỮ LIỆU. KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ TRONG VIỆC TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ BẤT CỨ NGÔN NGỮ SẼ PHỤC VỤ BẤT CỨ NGƯỜI TIÊU DÙNG NÀO, ĐÓ LÀ Cư dân CỦA JERSEY MỚI, (I) CÓ QUYỀN MANG ĐƠN YÊU CẦU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ SẢN PHẨM THEO CỘNG HÒA HÀN QUỐC VỀ HÀNH VI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ SẢN PHẨM, (II) KHẢ NĂNG CÁC THIỆT HẠI CÁ NHÂN HOẶC (III) KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN CÁC THIỆT HẠI HẬU QUẢ ĐỐI VỚI THƯƠNG HẠI CHO NGƯỜI TRONG TRƯỜNG HỢP HÀNG HÓA TIÊU DÙNG.

KHÔNG NÊN BẮT ĐẦU, TRONG TRƯỜNG HỢP RẰNG NGƯỜI XUẤT HIỆN CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DO BẤT KỲ MẤT MÁT, THIỆT HẠI HOẶC NGUYÊN NHÂN HÀNH VI NÀO (MỌI HỢP ĐỒNG, HỢP ĐỒNG NGOÀI HỢP ĐỒNG HOẶC SỰ KIỆN KHÁC) PHÁT HIỆN NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI XUẤT SẮC GIỚI HẠN GIÁ BÁN CỦA SẢN PHẨM ĐÓ. NẾU CÁC LUẬT NÀY ÁP DỤNG CHO BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI, LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG.

11. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp
Các điều khoản này là một phần không thể tách rời của Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung và được điều chỉnh bởi luật pháp Hàn Quốc. Tất cả các thủ tục pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến Chính sách hoàn trả này sẽ chỉ được đưa ra tại Hàn Quốc. Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế sẽ không áp dụng cho bất kỳ giao dịch mua bán nào dưới đây.

 

12. Sửa đổi và cập nhật
Nhà bán hàng có thể sửa đổi hoặc cập nhật tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Chính sách hoàn trả này vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình và không cần thông báo.
  Bất kỳ sửa đổi và cập nhật nào đối với Chính sách hoàn trả sẽ có hiệu lực khi được công bố trên Trang web. Vui lòng truy cập Chính sách Hoàn trả trên Trang web thường xuyên để kiểm tra xem Chính sách Hoàn trả đã được cập nhật hay chưa. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong bất kỳ phần nào của Chính sách hoàn trả này được coi là không hợp lệ, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể cắt bỏ và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của Chính sách hoàn trả còn lại.

Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Chung

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi www.skinlikekoreans.com (“Trang web”). Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Chung này chi phối việc truy cập và sử dụng Trang web. Trang web này được điều hành bởi SLK KOREA ("Nhà cung cấp"). Nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào hoặc cần liên hệ với Nhà bán hàng, vui lòng truy cập  Chăm sóc khách hàng  khu vực, nơi bạn sẽ tìm thấy thông tin về mua hàng, giao hàng, hoàn tiền và trả lại các sản phẩm đã mua trên Trang web, mẫu đăng ký, thủ thuật và đề xuất của chúng tôi cũng như thông tin chung khác về các dịch vụ do Trang web cung cấp.

1. Người dùng 
1.1
 
Nhà bán hàng cung cấp các dịch vụ kinh doanh thương mại điện tử trên Trang web dành riêng cho người dùng trưởng thành của Trang web (“Người dùng” hoặc “bạn”) cho mục đích sử dụng cá nhân và không bán lại. Bằng cách truy cập, duyệt hoặc sử dụng Trang web và / hoặc các dịch vụ của Trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn từ mười tám (18) tuổi trở lên.
  Nhà bán hàng có quyền, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt tài khoản Người dùng, ngừng dịch vụ và chỉnh sửa hoặc hủy đơn đặt hàng.

2. Chính sách Trang web

2.1

Đối với bất kỳ thông tin pháp lý nào khác liên quan đến việc bạn truy cập, sử dụng và mua hàng được thực hiện trên Trang web hoặc cách Trang web có thể sử dụng và thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng đọc Trang web  Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung ,  Chính sách hoàn trả    Chính sách Bảo mật , được đưa vào các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Chung bằng tài liệu tham khảo này.

2,2

Việc bạn truy cập và sử dụng Trang web dựa trên giả định rằng các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Chung này đã được bạn đọc, hiểu và chấp nhận. Nếu bạn không đồng ý với tất cả hoặc một phần của Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Chung này hoặc bất kỳ chính sách nào khác của Trang web, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Trang web.

2.3

Khi tạo tài khoản Người dùng, bạn sẽ tạo một mật khẩu. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng hoặc hành động nào được thực hiện theo mật khẩu của bạn trên Trang web. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật và an toàn của mật khẩu của bạn, và bạn đồng ý không tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ ai. Bạn chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch và các hoạt động khác được thực hiện hoặc được thực hiện thông qua tài khoản của bạn và đồng ý và theo đây giải phóng Nhà cung cấp, bất kỳ nhà cung cấp nội dung và người cấp phép nào của bên thứ ba, và các giám đốc, cán bộ, nhân viên, chi nhánh, đại lý và các đại diện khác của họ, khỏi bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý liên quan đến các giao dịch đó và các hoạt động khác. Bạn đồng ý thông báo cho Nhà cung cấp ngay lập tức về bất kỳ trường hợp mất mát, trộm cắp hoặc sử dụng trái phép nào thực tế hoặc nghi ngờ đối với tài khoản người dùng hoặc mật khẩu của bạn. Nhà bán hàng không có nghĩa vụ hỏi thẩm quyền hoặc quyền sở hữu của bất kỳ việc sử dụng hoặc hành động nào được thực hiện theo mật khẩu của bạn và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào cho bạn phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng hoặc hành động nào hoặc do bạn không tuân thủ quy định này.

 

3. Giấy phép 
3.1

Tất cả nội dung có trên Trang web, chẳng hạn như tác phẩm, hình ảnh, tranh, hội thoại, âm nhạc, âm thanh, video, tài liệu, bản vẽ, số liệu, biểu trưng, menu, trang web, đồ họa, màu sắc, lược đồ, công cụ, phông chữ, thiết kế, sơ đồ, bố cục, phương pháp, quy trình, chức năng và phần mềm (gọi chung là “Nội dung”), là tài sản độc quyền của Nhà cung cấp hoặc các nhà cung cấp nội dung và được bảo vệ bởi bản quyền quốc gia và quốc tế cũng như các luật sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được sao chép, xuất bản, phân phối, hiển thị, sửa đổi, tạo sản phẩm phái sinh từ hoặc khai thác theo bất kỳ cách nào, toàn bộ hoặc một phần, Nội dung mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Nhà cung cấp hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó, tùy từng trường hợp có thể là, trong từng trường hợp cụ thể. Nhà cung cấp và các nhà cung cấp nội dung của họ sẽ có độc quyền cho phép hoặc cấm theo quyết định riêng của họ bất kỳ việc sao chép, xuất bản, phân phối, hiển thị, sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ hoặc khai thác theo bất kỳ cách nào, toàn bộ hoặc một phần, Nội dung. Nhà cung cấp và các nhà cung cấp nội dung của họ sẽ có quyền, bất kỳ lúc nào, yêu cầu quyền tác giả của bất kỳ Nội dung nào được đăng trên Trang web và phản đối bất kỳ việc sử dụng, bóp méo hoặc sửa đổi nào khác đối với Nội dung đó. Bất kỳ việc sao chép, xuất bản, phân phối, trưng bày, sửa đổi, tạo ra các sản phẩm phái sinh từ hoặc khai thác theo bất kỳ cách nào của Nội dung được Nhà cung cấp hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó cho phép rõ ràng bằng văn bản sẽ được bạn thực hiện chỉ cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ với tất cả các luật hiện hành.

3.2

Việc xem, in hoặc tải xuống bất kỳ Nội dung nào từ Trang web chỉ cấp cho bạn một giấy phép có giới hạn, có thể thu hồi, không độc quyền và không thể chuyển nhượng để (i) truy cập và xem Trang web và Nội dung, và (ii) sao chép, tải xuống và lưu trữ Nội dung tạm thời (ví dụ: , trong bộ nhớ cache tạm thời) để cho phép in và / hoặc xem ngoại tuyến Nội dung đó, chỉ dành cho mục đích sử dụng phi thương mại của cá nhân bạn và không phải để bán lại, xuất bản, phân phối, chuyển nhượng, cấp phép con, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh hoặc mục đích sử dụng khác. Không một phần nào của Nội dung có thể được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được kết hợp vào bất kỳ hệ thống thông tin nào, điện tử hoặc cơ khí, ngoài mục đích sử dụng cá nhân của bạn (nhưng không phải để bán lại hoặc phân phối lại).

4. Nhãn hiệu
Nhà bán hàng là chủ sở hữu độc quyền của các biểu trưng và nhãn hiệu đã đăng ký "SLK" và "skinlikekoreans.com" và bất kỳ dấu hiệu nào khác bao gồm từ "SLK" và tên miền "skinlikekoreans.com".

Tất cả các nhãn hiệu, biểu tượng, tên thương mại, tên miền và các dấu hiệu phân biệt khác được sử dụng liên quan đến Trang web hoặc các sản phẩm được bán trên Trang web đều là nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng. Nhà cung cấp và tất cả các chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký khác có độc quyền sử dụng nhãn hiệu tương ứng của họ. Bạn không được cấp bất kỳ quyền nào đối với hoặc đối với các nhãn hiệu được sử dụng trên Trang web và bạn đồng ý không sử dụng các nhãn hiệu đó mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Nhà cung cấp hoặc các chủ sở hữu nhãn hiệu hiện hành.

5. Khiếu nại Bản quyền

Nếu bạn cho rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho bộ phận bản quyền của Nhà cung cấp những thông tin sau:

   Chữ ký điện tử hoặc chữ ký thực của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu quyền tác giả;
   Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm;
   Mô tả về tài liệu trên Trang web mà bạn cho là vi phạm;
   Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;
   Tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; và
   Tuyên bố của bạn rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và nếu khai man sẽ bị trừng phạt rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Bạn có thể liên hệ bộ phận bản quyền của Nhà cung cấp để biết thông báo về các khiếu nại vi phạm bản quyền tại info@skinlikekoreans.com .

 

6. Liên kết đến các trang web khác 
Trang web có thể chứa các siêu liên kết đến các trang web khác do các bên thứ ba không liên kết điều hành và không được kết nối với Trang web theo cách nào. Nhà cung cấp không vận hành, kiểm soát, giám sát, xác nhận hoặc đảm bảo tính chính xác hoặc chất lượng của nội dung, dịch vụ hoặc hàng hóa được cung cấp trên các trang web của bên thứ ba hoặc nội dung của họ. Nhà bán hàng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung của các trang web này hoặc các chính sách được họ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn các chính sách bảo mật của họ. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng, điều khoản và điều kiện bán hàng và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web bên thứ ba nào mà bạn truy cập từ Trang web. Chúng tôi nhắc bạn rằng các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Chung này và
  Chính sách bảo mật  không áp dụng cho các trang web do bên thứ ba điều hành. Trang web cung cấp các liên kết đến các trang web khác dành riêng cho sự thuận tiện của người dùng và để giúp họ duyệt nội dung quan tâm và bằng cách cung cấp các siêu liên kết đến các trang web của bên thứ ba, Nhà cung cấp không khuyến nghị người dùng của mình truy cập các trang web của bên thứ ba đó hoặc đảm bảo các dịch vụ hoặc nội dung của các trang web đó.

 

7. Liên kết đến trang web 
Vui lòng liên hệ với Nhà cung cấp theo địa chỉ e-mail sau nếu bạn quan tâm đến việc liên kết đến trang chủ và các trang web có thể truy cập công khai khác của Trang web: info@skinlikekoreans.com . Nhà bán hàng có quyền cấp hoặc từ chối chấp thuận đăng các siêu liên kết đến Trang web trên các trang web của bên thứ ba miễn phí và trên cơ sở không độc quyền. Nhà cung cấp có quyền phản đối một số trang web của bên thứ ba đăng liên kết đến Trang web, trong trường hợp người nộp đơn trước đó đã thực hiện các hoạt động kinh doanh không công bằng, thực hành không tuân thủ các tiêu chuẩn ngành, các hành động cạnh tranh không lành mạnh đối với Nhà cung cấp hoặc khi Nhà cung cấp có lý do để tin rằng người nộp đơn có thể thực hiện các hành vi như vậy trong tương lai, hoặc khi người đăng ký đã thực hiện trước đây hoặc lo sợ rằng trong tương lai có thể thực hiện các hành vi làm mất uy tín của Nhà cung cấp và Trang web. Trong mọi trường hợp, bị cấm đăng các liên kết sâu (chẳng hạn như khung sâu) lên Trang web hoặc sử dụng các kỹ thuật tạo khung khác bao gồm nhãn hiệu, biểu trưng hoặc tài sản trí tuệ khác của Nhà cung cấp hoặc chủ sở hữu tương ứng của họ hoặc sử dụng các thẻ meta trái phép mà không có Sự đồng ý bằng văn bản của nhà cung cấp.

 

8. Từ chối trách nhiệm

Trang web và tất cả thông tin, nội dung, tài liệu, sản phẩm (bao gồm cả phần mềm) và dịch vụ được bao gồm trên hoặc cung cấp cho bạn thông qua trang web được cung cấp bởi nhà cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng", "hiện có" và "sẵn có" , trừ khi có quy định khác bằng văn bản. Nhà cung cấp không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về hoạt động của trang web hoặc chức năng của nó hoặc thông tin, nội dung, tài liệu, sản phẩm (bao gồm cả phần mềm) hoặc các dịch vụ được bao gồm trên hoặc cung cấp cho bạn thông qua trang web, trừ khi có quy định khác bằng văn bản. Nhà cung cấp hay bất kỳ nhà cung cấp nội dung hoặc nhà cấp phép bên thứ ba nào, cũng như giám đốc, cán bộ, nhân viên, chi nhánh, đại lý hoặc đại diện tương ứng của họ sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm nào đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung của trang web, đối với hành động hoặc không hành động của bạn liên quan đến trang web hoặc cho bất kỳ thiệt hại nào đối với máy tính hoặc dữ liệu của bạn hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác mà bạn có thể phải chịu liên quan đến trang web hoặc việc bạn sử dụng chúng.

Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng trang web của bạn là rủi ro duy nhất của bạn. Bạn xác nhận cụ thể rằng nhà cung cấp hoặc bất kỳ chi nhánh nào của họ cũng như giám đốc, cán bộ, nhân viên, chi nhánh, đại lý hoặc đại diện tương ứng của họ không phải chịu trách nhiệm về hành vi phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp của người dùng khác hoặc bên thứ ba và bất kỳ rủi ro nào về thương tích liên quan đến những điều đã nói ở trên hoàn toàn thuộc về bạn.  Không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, nhà cung cấp không đại diện hoặc đảm bảo rằng trang web là an toàn, trang web hoặc máy chủ hỗ trợ trang web sẽ không có vi rút, thông tin trên trang web không có lỗi, chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, hữu ích, kịp thời hoặc hiện tại hoặc trang web sẽ hoạt động mà không bị gián đoạn hoặc lỗi.

Trong phạm vi đầy đủ cho phép của luật hiện hành, nhà cung cấp từ chối tất cả các bảo đảm, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về chất lượng, khả năng bán được, không vi phạm và phù hợp cho một mục đích cụ thể. Nhà cung cấp không đảm bảo rằng trang web, thông tin, nội dung, tài liệu, sản phẩm (bao gồm cả phần mềm) hoặc các dịch vụ được bao gồm trên hoặc được cung cấp cho bạn thông qua trang web, máy chủ của nó hoặc e-mail được gửi từ nhà cung cấp là không có vi rút hoặc các thành phần có hại khác. Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc từ bất kỳ thông tin, nội dung, tài liệu, sản phẩm (bao gồm cả phần mềm) hoặc dịch vụ được cung cấp trên hoặc cung cấp cho bạn thông qua trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt và do hậu quả hoặc bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, doanh thu, cơ hội hoặc dữ liệu, trừ khi có quy định khác bằng văn bản. Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý này áp dụng, không giới hạn, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích nào gây ra bởi bất kỳ lỗi nào về hiệu suất, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xóa, lỗi, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền tải, vi rút máy tính, lỗi đường truyền liên lạc, trộm cắp hoặc phá hủy hoặc truy cập trái phép , thay đổi hoặc sử dụng hồ sơ, cho dù vi phạm hợp đồng, hành vi thô bạo, sơ suất hoặc do bất kỳ nguyên nhân nào khác của hành động (bao gồm cả trách nhiệm pháp lý ngoài hợp đồng). Nếu bạn không hài lòng với trang web, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là ngừng sử dụng trang web.

Không có điều gì trong ngôn ngữ từ chối trách nhiệm nói trên sẽ từ chối bất kỳ người tiêu dùng nào, đó là cư dân của áo mới, (i) quyền đưa ra yêu cầu về trách nhiệm sản phẩm theo trách nhiệm sản phẩm của Hàn Quốc, (ii) khả năng yêu cầu trừng phạt thiệt hại hoặc (iii) khả năng tìm kiếm thiệt hại do hậu quả trong các trường hợp gây thương tích cho người trong trường hợp hàng tiêu dùng.

Bất chấp những điều đã nói ở trên, trong trường hợp nhà cung cấp bị phát hiện phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc nguyên nhân dẫn đến hành động (cho dù theo hợp đồng, ngoài hợp đồng hay theo cách khác) phát sinh từ hoặc liên quan đến (i) các điều khoản và điều kiện chung này của sử dụng, chính sách hoàn trả  hoặc chính sách Quyền riêng tư  hoặc bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào của trang web hoặc nội dung của nó, hoặc việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng chúng, trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp sẽ không vượt quá số tiền phải trả để sử dụng hoặc truy cập vào trang web đó; hoặc (ii) bất kỳ sản phẩm nào được bán thông qua trang web, trách nhiệm của nhà cung cấp sẽ được giới hạn chặt chẽ đối với giá bán của sản phẩm đó.

Nếu các luật này áp dụng cho bạn, một số hoặc tất cả các tuyên bố từ chối trách nhiệm, loại trừ hoặc giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho bạn và bạn có thể có các quyền bổ sung.

9. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp
Các điều khoản này được điều chỉnh bởi luật pháp Hàn Quốc. Tất cả các thủ tục pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Chung này sẽ chỉ được đưa ra tại Hàn Quốc. Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế sẽ không áp dụng cho bất kỳ giao dịch mua bán nào dưới đây.

 

10. Sửa đổi và cập nhật
Nhà bán hàng có thể sửa đổi hoặc cập nhật tất cả hoặc bất kỳ phần nào của các chính sách của Trang web bao gồm các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Chung này vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình. Bất kỳ sửa đổi hoặc cập nhật nào đối với các chính sách của Trang web sẽ có hiệu lực khi được công bố trong các phần tương ứng của Trang web. Vui lòng truy cập các phần tương ứng của Trang web thường xuyên để kiểm tra xem các chính sách của Trang web đã được cập nhật hay chưa. Nếu bất kỳ điều kiện nào của bất kỳ phần nào trong các chính sách của Trang web được coi là không hợp lệ, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều kiện đó sẽ được coi là có thể cắt đứt được và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của các chính sách còn lại của Trang web.

 

11. Chuyển nhượng

Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Chung của Trang web,  Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung ,  Chính sách hoàn trả    Chính sách bảo mật  ràng buộc với bạn và Nhà cung cấp và với những người thừa kế, đại diện, người kế thừa và được chuyển nhượng tương ứng của bạn và Nhà cung cấp, đồng thời vì lợi ích của Nhà cung cấp, nhà cung cấp nội dung bên thứ ba và người cấp phép cũng như các giám đốc, cán bộ, nhân viên, chi nhánh tương ứng của họ, đại lý và các đại diện khác. Bạn không được chuyển nhượng, chuyển nhượng, tính phí hoặc định đoạt các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo Điều khoản và Điều kiện sử dụng, Điều khoản và Điều kiện chung của Trang web về Bán hàng, Chính sách Trả hàng hoặc Chính sách Bảo mật mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản cụ thể của Nhà cung cấp. Nhà bán hàng có thể chuyển nhượng, chuyển nhượng, tính phí, ký hợp đồng phụ hoặc loại bỏ các quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều khoản và Điều kiện sử dụng chung của Trang web, Điều khoản và Điều kiện Bán hàng, Chính sách Hoàn trả hoặc Chính sách Bảo mật vào bất kỳ lúc nào.

Chính sách bảo mật

Chào mừng đến với trang web skinlikekoreans.com của chúng tôi ("Trang web toàn cầu").
Đối với SLK HÀN QUỐC
  quyền riêng tư của bạn và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn là rất quan trọng; do đó, chúng tôi thu thập và quản lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự chú ý tối đa và chúng tôi thực hiện các biện pháp cụ thể để đảm bảo an toàn cho chúng.
Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy thông tin về việc SLK KOREA xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, liên quan đến việc duyệt web của bạn và việc sử dụng các dịch vụ do yoox.com/us cung cấp. Để biết thông tin chi tiết về cách SLK KOREA xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng đọc Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi.
Bạn cũng được yêu cầu đọc " Điều khoản Sử dụng Chung " của trang web skinlikekoreans.com, và Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web ", trong đó có thông tin chi tiết về các điều kiện của dịch vụ của chúng tôi. Một số dịch vụ có thể tuân theo các điều khoản pháp lý cụ thể, trong trường hợp nào chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả các thông tin liên quan theo thời gian.

Người kiểm soát dữ liệu là ai?
Dưới đây là thông tin chính về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được thực hiện bởi SLK KOREA, một công ty ở Seoul, Seocho-gu có địa chỉ tại # 1049, October fl. KI Tower, Gangnamdaero 69gil 8, Republic of Korea (06611), as Data Controller.

 

Đối với bất kỳ sự làm rõ, câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến quyền riêng tư của bạn và việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu đến của chúng tôi  Chăm sóc khách hàng  bằng cách chọn "quyền riêng tư", bằng cách gọi +821047147194 hoặc bằng cách viết thư tới địa chỉ của SLK KOREA.

Chúng tôi xử lý dữ liệu nào và tại sao
Dữ liệu cá nhân mà SLK KOREA thu thập là dữ liệu do bạn cung cấp cho chúng tôi khi hoàn tất đơn đặt hàng và mua hàng hóa và những dữ liệu mà chúng tôi thu thập khi bạn duyệt hoặc sử dụng các dịch vụ do yoox.com cung cấp. SLK KOREA có thể thu thập dữ liệu về bạn, chẳng hạn như chi tiết cá nhân như tên và họ, địa chỉ giao hàng và thanh toán, dữ liệu duyệt web và thói quen mua hàng của bạn.
Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được xử lý cho các mục đích sau:
- ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán các bài viết được cung cấp trên yoox.com/us;
- cung cấp cho bạn các dịch vụ của skinlikekoreans.com như đăng ký nhận bản tin;
- cho phép đăng ký SLK KOREA và sử dụng các dịch vụ dành riêng cho người dùng đã đăng ký;
- quản lý các yêu cầu của bạn tới Dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
Trong các trường hợp nói trên, việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là hợp pháp vì cần thiết để thực hiện hợp đồng với bạn hoặc để cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn đã yêu cầu cụ thể.
Chúng tôi cũng tiến hành các cuộc khảo sát và phân tích thống kê với dữ liệu ở dạng tổng hợp để hiểu cách người dùng tương tác và sử dụng SLK KOREA, nhằm cải thiện ưu đãi và dịch vụ của chúng tôi.
Tuy nhiên, chỉ khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để:
- thực hiện các hoạt động truyền thông thương mại và quảng cáo;
- tùy chỉnh Trang web và các ưu đãi thương mại dựa trên sở thích của bạn.

Ai sẽ xử lý dữ liệu của bạn?
Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý bởi nhân viên SLK KOREA được đào tạo bài bản về năng lực Người kiểm soát dữ liệu và
  với tư cách là Bộ xử lý dữ liệu. Hơn nữa, đối với các nhu cầu về tổ chức và chức năng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ trên skinlikekoreans.com, dữ liệu của bạn có thể được xử lý bởi các nhà cung cấp của chúng tôi. Sau này đã được đánh giá và lựa chọn bởi SLK KOREA vì độ tin cậy và năng lực đã được chứng minh của họ. 

Chúng tôi giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu?
Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian giới hạn, tùy thuộc vào mục đích mà dữ liệu được thu thập, khi kết thúc dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa hoặc ẩn danh theo cách không thể phục hồi. Khoảng thời gian lưu giữ khác nhau tùy thuộc vào mục đích xử lý: ví dụ: dữ liệu được thu thập trong quá trình mua hàng trên skinlikekoreans.com được xử lý cho đến khi kết thúc tất cả các thủ tục hành chính và kế toán, và do đó, được lưu trữ theo quy định của địa phương luật thuế (năm năm); những người được sử dụng để gửi cho bạn bản tin của chúng tôi được lưu giữ cho đến khi bạn yêu cầu ngừng nhận nó.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Quyền lợi của bạn là gì?
Tại bất kỳ thời điểm nào, tùy thuộc vào quá trình xử lý cụ thể, bạn có thể: rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu; biết dữ liệu cá nhân của bạn thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, nguồn gốc của chúng và cách chúng được sử dụng; yêu cầu cập nhật, sửa chữa hoặc tích hợp, trong các trường hợp được quy định bởi các điều khoản hiện hành, việc hủy bỏ, giới hạn xử lý hoặc phản đối việc xử lý của họ. Nếu muốn, bạn có thể yêu cầu nhận dữ liệu cá nhân thuộc quyền sở hữu của SLK KOREA mà bạn quan tâm ở định dạng mà các thiết bị điện tử có thể đọc được và nếu có thể về mặt kỹ thuật, chúng tôi có thể chuyển trực tiếp dữ liệu của bạn cho bên thứ ba do bạn chỉ định.

Chính sách này có thể được thay đổi và bổ sung theo thời gian, vì vậy chúng tôi mời bạn kiểm tra định kỳ nội dung của nó. Nếu có thể, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo ngay cho bạn về bất kỳ thay đổi nào được thực hiện.

Website T&C of use
General T&C of sale
Return Policy
General T&C of use
Privacy Policy
bottom of page